Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – 2020.

Målet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Viktig informasjon

 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

Målgruppe

Barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:

 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

Viktige søknadskriterier

 • Sentralledd i frivillige organisasjoner kan søke direkte til Bufdir. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hvordan søke?

Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema.

Alle søkere må sette seg inn i tilskuddsordningens rundskriv og veileder, samt «Søknadsprosess og årsplan». Se informasjon på Bufdirs nettsider.

Rapport og regnskap

Tilskuddsåret regnes fra 1. mars 2020 til 1. mars 2021. Det skal sendes rapport og regnskap for tiltaket i etterkant av dette (ca 1.april 2021). Alle tilskuddsmottakere (kommuner, bydeler, private aktører og frivillige organisasjoner) skal opprette et eget prosjektnummer eller kostnadssted for det enkelte tiltak. Regnskapet skal være kontrollert av revisor. For kommunale tiltak skal regnskap kontrolleres av kommunerevisjonen uavhengig av tilskuddsbeløp. For private aktører skal regnskap kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor uavhengig av tilskuddsbeløp. Når frivillige organisasjoner står ansvarlig for tiltakene, skal regnskap kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor når tilskuddssummen er på 200 000 kroner eller mer. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert av revisor, men det er da ikke krav om at revisor er statsautorisert eller registrert.

Spørsmål?

Les nøye på tilskuddsordningens nettside.

Kontakt kommunekontakt i Lørenskog kommune:

Linda Huuse Andersen
E-post: lihujo@lorenskog.kommune.no
Tlf.: 976 06 616

 

Tilbake

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen