Retningslinjer - tilskuddsordning 2:
Driftstilskudd til organisasjoner

1 Generelt

1.1 Søknad

Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal sendes på elektronisk skjema som ligger på www.lorenskog-kultur.no/kulturstotte, eventuelt på søknadsskjema som sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no eller Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog. Søknader poststemplet eller levert etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer.

1.2 Mål

Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger, med et særskilt ansvar for å støtte aktivitet som retter seg mot barn og unge.

Aktiviteten skal stimulere til økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse og bedre fysisk og psykisk helse i et samspill hvor mellommenneskelige kontakter knyttes. Kulturvirksomheten må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting.

1.3 Kommunal støtte til kulturarbeid

Lørenskog kommune gir støtte til kulturarbeid i Lørenskog gjennom to hovedordninger; indirekte støtte og direkte støtte. Indirekte støtte kan tildeles organisasjoner i form av gratis leie eller subsidiert leie av navngitte kommunale lokaler (se tilskuddsordning 10). Direkte støtte kan gis som økonomiske overføringer. Støtte blir gitt innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Organisasjoner kan ikke påregne kommunalt tilskudd/underskuddsgaranti til store arrangementer/nasjonale mesterskap eller lignende, med mindre søknad om dette foreligger i god til før kultur- og idrettsutvalget behandler kommende års budsjett.

1.3.1 Indirekte støtte

Leie av kommunale lokaler reguleres gjennom retningslinjer for fastsettelse av leiestatus som ble vedtatt av kommunestyret 16.10.02, sak 069/02 (se tilskuddsordning 10).

1.3.2 Direkte støtte

Kultur administrerer følgende ordninger for direkte støtte:

 • Driftstilskudd til organisasjoner
 • Tilskudd til etablering av organisasjoner
 • Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål
 • Tilskuddsordningen "Prøv selv"
 • Tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg
 • Kulturstipend

I tillegg administrerer Kultur tildeling av kulturpris.

Tilskudd til nærmiljøanlegg ble vedtatt å opphøre av kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 064/11.
Tilskudd til lederutvikling ble vedtatt å opphøre av kommunestyret i møte 27. mai 2015, sak 035/15.

Retningslinjene ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i møte 27. mai 2015, sak 035/15.

1.4 Klageadgang

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene, med unntak av kulturstipend og kulturpris, kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottakelse av vedtaket. Klageinstans er kommunens særskilte klagenemnd. Klagen rettes til kommunens særskilte klagenemnd, men sendes via Kultur. Klagen sendes postmottak@lorenskog.kommune.no eller Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog, som også vil kunne gi råd og veiledning.

1.5 Kontroll

Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

1.6 Definisjoner

I forbindelse med kommunens støtteordninger har følgende begreper denne definisjon:

 • Stønadsberettiget organisasjon er lokale og regionale organisasjoner som er berettiget til å motta driftstilskudd i Lørenskog kommune.
 • Medlem er person som er oppført i organisasjonens medlemsregister, som har meldt seg inn frivillig og som har betalt individuell kontingent i grunnlagsåret.
 • Stønadsberettigetmedlem er medlem under 20 år som er bosatt i Lørenskog. Som stønadsberettiget medlem regnes ikke støttemedlemmer/passive medlemmer/ familiemedlemmer.
 • Stønadsberettiget aktivitet er en planlagt, regelmessig samling av organisasjonens medlemmer med kulturell aktivitet i tråd med organisasjonens formål (møte, øvelse, trening etc.), hvor minst 5 stønadsberettigede medlemmer deltar.
 • En lokal organisasjon er en organisasjon som etter søknad har dokumentert at de oppfyller kriteriene for driftsstøtte eller leiestatus A eller B.

2. Driftstilskudd til organisasjoner

2.1 Søknad

Søknadsfrist for driftstilskudd er 2. mai. Søknaden skal sendes på elektronisk skjema som ligger på www.lorenskog-kultur.no/kulturstotte, eventuelt på søknadsskjema som sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no eller Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog. Søknader poststemplet eller levert etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen har eget søknadsskjema. Søknaden skal sendes inn av organisasjonens hovedstyre og være undertegnet av enten leder eller kasserer. Søknaden skal være en fellessøknad og omfatte alle underavdelinger.

Søknaden skal ha følgende vedlagte dokumentasjon:

 1. protokoll/referat fra siste årsmøte
 2. regnskap fra siste driftsår revidert av organisasjonens valgte revisorer eller registrert/statsautorisert revisor og godkjent av årsmøtet
 3. årsmelding fra siste driftsår godkjent av årsmøtet
 4. aktivitetskalender/oversikt som viser aktiviteten siste driftsår
 5. følgende attesterte opplysninger fra organisasjonens valgte revisor eller registrert/statsautorisert revisor:
  - kontingentsatser for voksne og barn for individuelt medlemskap (se punkt 1.6)
  - antall medlemmer totalt i organisasjonen som betalte individuell kontingent (se punkt 1.6)
  - antall medlemmer i organisasjonen som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.6)
  - antall medlemmer i organisasjonen under 20 år som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.6)

2.2 Aktuelt for

Driftstilskudd kan gis til åpne organisasjoner som har størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog og som ønsker å utvikle medlemmene til demokratiske samfunnsborgere hvor medlemmene gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har.

For å kunne innvilges driftstilskudd, må organisasjonen:

 • være Lørenskogbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog.
 • ha minst 15 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog.
 • være demokratisk oppbygd og ha en åpen medlemskapsordning (se punkt 1.6)
 • ha et oversiktlig og kontrollerbart system for innbetaling av medlemskontingent (medlemsregister) (se punkt 1.6).
 • føre regnskap i tråd med god regnskapsskikk.
 • ha et styre hvor minst funksjonene leder og kasserer er dekket, valgt av organisasjonens årsmøte.
 • gjennomføre årsmøter.
 • akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • tilby medlemmene organisert aktivitet minst 10 ganger i løpet av driftsåret (se pkt. 1.6).
 • være registrert i Lørenskogportalen (www.lorenskog-kultur.no/lorenskogportalen).

Unntatt fra tilskuddsordningen er:

 • organisasjoner/grupper som primært har som oppgave å ivareta medlemmenes yrkes-, økonomiske eller egeninteresser.
 • politiske partier.
 • skolelag.
 • bedriftslag.
 • organisasjoner som har som formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre arrangement som tar sikte på økonomisk vinning.
 • rene kommersielle foretak/tiltak.
 • organisasjoner som mottar lovhjemlet driftstilskudd fra stat, fylke eller kommune.
 • organisasjoner som mottar tilskudd over andre kommunale og/eller fylkeskommunale tilskuddsordninger.

2.3 Formål

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene i kommunen.

2.4 Grunnlag for driftstilskudd

Driftstilskuddet er sammensatt av følgende elementer:

 • grunntilskudd
 • stimuleringstilskudd

2.4.1 Grunntilskudd

Grunntilskuddet er ment som støtte til organisasjonens ordinære administrasjons- og driftsutgifter som f.eks. kontorutgifter, kurs/konferanser, utstyr/materiell, deltagelse på landsmøter, kretsmøter o.l.

Grunntilskuddet gis med:

 • et basisbeløp per organisasjon.
 • et medlemstillegg per medlem under 20 år bosatt i Lørenskog. I organisasjoner der medlemskontingenten er under kr 150 per år, vil medlemstillegget maksimalt tilsvare størrelsen på medlemskontingenten.
 • et tilskudd på bakgrunn av aktivitetsnivå, aktivitetstilskudd (stønadsberettiget aktivitet, se punkt 1.6).

Grunntilskudd til velforeninger og lignende organisasjoner gis bare i form av basisbeløpet.

2.4.2 Stimuleringstilskudd

Tilskudd kan gis etter en samlet kulturpolitisk vurdering av organisasjonens virksomhet.

Faktorer i en slik vurdering kan være:

 • organisasjonens aktivitets- og medlemstilbud rettet mot prioriterte grupper som for eksempel funksjonshemmede, innvandrere og flyktninger.
 • organisasjonenes medlemstall, funksjon i kommunen, behov med hensyn til utstyr og anlegg, særskilte driftsbehov m.v.

2.5 Behandling

Søknaden avgjøres av kultur- og idrettsutvalget normalt i junimøtet. Utbetaling skjer normalt innen 1. september.

Sist oppdatert: 15.06.2016

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen