Retningslinjer - tilskuddsordning 10:
Fastsettelse av leiestatus

Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

1 Generelt

1.1 Søknad

Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal sendes på elektronisk skjema som ligger på www.lorenskog-kultur.no/kulturstotte, eventuelt på søknadsskjema som sendes til kultur@lorenskog.kommune.no eller Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog. Søknader poststemplet eller levert etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av enten leder eller kasserer.

1.2 Mål

Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger, med et særskilt ansvar for å støtte aktivitet som retter seg mot barn og unge.

Aktiviteten skal stimulere til økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse og bedre fysisk og psykisk helse i et samspill hvor mellommenneskelige kontakter knyttes. Kulturvirksomheten må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting.

1.3 Kommunal støtte til kulturarbeid

Lørenskog kommune gir støtte til kulturarbeid i Lørenskog gjennom to hovedordninger; indirekte støtte og direkte støtte. Indirekte støtte kan tildeles organisasjoner i form av gratis leie eller subsidiert leie av navngitte kommunale lokaler (se tilskuddsordning 10). Direkte støtte kan gis som økonomiske overføringer. Støtte blir gitt innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Organisasjoner kan ikke påregne kommunalt tilskudd/underskuddsgaranti til store arrangementer/nasjonale mesterskap eller lignende, med mindre søknad om dette foreligger i god til før kultur- og idrettsutvalget behandler kommende års budsjett.

1.3.1 Indirekte støtte

Leie av kommunale lokaler reguleres gjennom retningslinjer for fastsettelse av leiestatus som ble vedtatt av kommunestyret 16.10.02, sak 069/02 (se tilskuddsordning 10).

1.3.2 Direkte støtte

Kultur administrerer følgende ordninger for direkte støtte:

 • Driftstilskudd til organisasjoner
 • Tilskudd til etablering av organisasjoner
 • Tilskudd til kulturarrangement og andre kulturformål
 • Tilskuddsordningen "Prøv selv"
 • Tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg
 • Kulturstipend

I tillegg administrerer Kultur tildeling av kulturpris.

Tilskudd til nærmiljøanlegg ble vedtatt å opphøre av kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 064/11.
Tilskudd til lederutvikling ble vedtatt å opphøre av kommunestyret i møte 27. mai 2015, sak 035/15.

Retningslinjene ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i møte 27. mai 2015, sak 035/15.

1.4 Klageadgang

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene, med unntak av kulturstipend og kulturpris, kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottakelse av vedtaket. Klageinstans er kommunens særskilte klagenemnd. Klagen rettes til kommunens særskilte klagenemnd, men sendes via Kultur. Klagen sendes Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog, som også vil kunne gi råd og veiledning.

1.5 Kontroll

Opplysninger gitt i søknadene vil bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

1.6 Definisjoner

I forbindelse med kommunens støtteordninger har følgende begreper denne definisjon:

 • Stønadsberettiget organisasjon er lokale og regionale organisasjoner som er berettiget til å motta driftstilskudd i Lørenskog kommune.
 • Medlem er person som er oppført i organisasjonens medlemsregister, som har meldt seg inn frivillig og som har betalt individuell kontingent i grunnlagsåret.
 • Stønadsberettigetmedlem er medlem under 20 år som er bosatt i Lørenskog. Som stønadsberettiget medlem regnes ikke støttemedlemmer/passive medlemmer/ familiemedlemmer.
 • Stønadsberettiget aktivitet er en planlagt, regelmessig samling av organisasjonens medlemmer med kulturell aktivitet i tråd med organisasjonens formål (møte, øvelse, trening etc.), hvor minst 5 stønadsberettigede medlemmer deltar.
 • En lokal organisasjon er en organisasjon som etter søknad har dokumentert at de oppfyller kriteriene for driftsstøtte eller leiestatus A eller B.

10 Fastsettelse av leiestatus

10.1 Søknad

Søknad om fastsettelse av leiestatus kan fremmes hele året. Søknad om driftstilskudd (søknadsfrist 2. mai) gjelder samtidig som søknad om fastsettelse av leiestatus. Bestemmelsene for fastsettelse av leiestatus har også eget søknadsskjema. Søknaden skal sendes på elektronisk skjema som ligger på www.lorenskog-kultur.no/kulturstotte, eventuelt på søknadsskjema som sendes til kultur@lorenskog.kommune.no eller Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog. 

Søknaden skal sendes inn av organisasjonens hovedstyre og være undertegnet av enten leder eller kasserer. Søknaden skal være en fellessøknad og omfatte alle underavdelinger.

Søknaden skal ha følgende vedlagte dokumentasjon:

 1. Protokoll/referat fra siste årsmøte.
 2. Regnskap fra siste driftsår revidert av organisasjonens valgte revisor eller registrert/statsautorisert revisor, og godkjent av årsmøtet.
 3. Årsmelding fra siste driftsår godkjent av årsmøtet.
 4. Aktivitetskalender/oversikt som viser aktiviteten siste driftsår.
 5. Følgende attesterte opplysninger fra organisasjonens valgte revisor eller registrert/statsautorisert revisor:
  - Kontingentsatser for voksne og barn for individuelt medlemskap (se punkt 1.6)
  - Antall medlemmer totalt i organisasjonen som betalte individuell kontingent (se punkt 1.6).
  - Antall medlemmer i organisasjonen som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.6).
  - Antall medlemmer i organisasjonen under 20 år som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.6).

10.2 Formål

Bestemmelsene skal sikre gode driftsvilkår for lag og organisasjoner i Lørenskog og samtidig ivareta og sikre at de anlegg Kultur har brukeransvaret for kan drives på en forsvarlig måte og med tilfredsstillende kvalitet.

Disse bestemmelsene gjelder for følgende anlegg:

 • Aktivitetshuset Volt
 • Fjellhamarhallen
 • Friplassen på Rolvsrud stadion
 • Kjenn folkebad
 • Kjenn samfunnshus
 • Kjennhallen
 • Lørenskoghallen
 • Lørenskog hus
 • Skårerhallen

For Lørenskog kino gjelder kun subsidiert og ordinær leie.

10.3     Stønadsberettiget organisasjon

Krav til en stønadsberettiget organisasjon er i henhold til bestemmelsene i Driftstilskudd til organisasjoner pkt. 2.2 som følger:

Organisasjonen må være godkjent som stønadsberettiget i forhold til de krav som stilles for å motta driftstilskudd til lokale organisasjoner i Lørenskog.

Organisasjonen må:

 • være Lørenskog-basert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog
 • ha minst 15 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog
 • være demokratisk oppbygd og ha en åpen medlemskapsordning (se punkt 1.6)
 • ha et oversiktlig og kontrollerbart system for innbetaling av kontingent (medlemsregister)
 • føre regnskap i tråd med god regnskapsskikk
 • ha et styre hvor minst funksjonene leder og kasserer er dekket, valgt av organisasjonens årsmøte
 • gjennomføre årsmøte
 • akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede
 • tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i løpet av driftsåret (se punkt 1.6)
 • være registrert i Lørenskogportalen (www.lorenskog-kultur.no/lorenskogportalen).

Unntatt fra tilskuddsordningen er:

 • organisasjoner/grupper som primært har som oppgave å ivareta medlemmenes yrkes-, økonomiske- eller egeninteresser.
 • politiske partier.
 • skolelag.
 • bedriftslag.
 • organisasjoner som har som formål å arrangere offentlige og/eller private fester, samt andre arrangement som tar sikte på økonomisk vinning.
 • rene kommersielle foretak/tiltak.
 • organisasjoner som mottar lovhjemlet driftstilskudd fra stat, fylke eller kommune.
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd over andre kommunale og/eller fylkeskommunale tilskuddsordninger.

10.4     Hvordan oppnå gratis eller redusert leie

10.4.1
Alle leietakere må i utgangspunktet betale ordinær leie. Lokale organisasjoner innvilges gratis eller subsidiert leie av de anlegg som Kultur har brukeransvar for, etter retningslinjer i dette dokument. Leietakere som ønsker gratis eller subsidiert leie, må søke om det. Etter behandling av søknaden vil søker bli skriftlig orientert om hvilken status de er gitt. Fastsatt status i kategori A, B eller C bestemmer hvilket prisnivå som legges til grunn ved betaling av leie. Status A gir gratis leie, status B subsidiert leie og status C ordinær leie.

10.4.2
Organisasjoner må søke hvert år. Status som leietaker vurderes på grunnlag av innsendte opplysninger om driftsstatus samt medlemsmassens sammensetning og gjeldende medlemsregister.

10.4.3
Organisasjoner kan få fastlagt leiestatus på to måter:

 • Hvilken status de ulike organisasjoner gis, fastsettes innen 1. juli hvert år på grunnlag av innsendt søknad om driftstilskudd til lokale organisasjoner. (Søknadsfrist for driftstilskudd er 2. mai.)
 • Organisasjoner som ønsker å få fastlagt status og som ikke søker om driftstilskudd, må sende søknad om dette på eget søknadsskjema. Status fastsettes fra det tidspunkt søknaden blir behandlet.

10.4.4
Den fastsatte status som leietaker med gratis eller subsidiert leie gjelder frem til 30. juni påfølgende år.

10.4.5
Fastsettelse av status avgjøres av kommunaldirektør Kultur. Det utarbeides hvert år en oversikt over hvilke organisasjoner som har søkt og blitt gitt status kategori A, B eller C. Denne oversikten legges frem for kultur- og idrettsutvalget til orientering.

10.5 Status kategori A

10.5.1
Organisasjoner som etter søknad er godkjent som stønadsberettiget i forhold til de krav som stilles for å motta driftstilskudd til lokale organisasjoner i Lørenskog (se pkt. 10.3) og har minst 50 % av medlemsmassen boende i Lørenskog, gis status kategori A. Det kan etter en konkret vurdering gjøres unntak fra 50 %-regelen for lokale organisasjoner som hovedsakelig retter seg mot funksjonshemmede og hvor medlemmer bosatt i Lørenskog kommune utgjør en betydelig andel av den samlede medlemsmassen.

10.5.2
Gratis leie gis til bruk av de anlegg som Kultur har brukeransvaret for til trening, øvelse, ordinær intern møtevirksomhet i organisasjonen, kamper, arrangement, konserter, cuper og lignende samt arrangement hvor leietaker er teknisk arrangør for kretser, forbund, fylkes- og landsorganisasjoner og lignende (se unntak pkt. 10.5.3 og 10.5.4). Gratis leie omfatter også utstyr som lokalet er utstyrt med for den ordinære bruk av lokalet, unntatt teknisk utstyr i kultursalene i Lørenskog hus, jf. retningslinjer og priser for utleie av Lørenskog hus.

10.5.3
I de tilfeller hvor lokale organisasjoner med status i kategori A er teknisk arrangør og ikke selv bærer de reelle utgiftene ved arrangementet, betales ordinær leie. Gebyrer ved avbestilling i slike tilfeller er basert på priser for ordinær leie.

10.5.4
I de tilfeller hvor lokale organisasjoner med status i kategori A bruker de anlegg som Kultur har brukeransvar for, til formål som ikke er knyttet direkte til organisasjonens hovedaktivitet (for eksempel salgsaktiviteter, fester/sosiale sammenkomster, kurs med avgift o.l.), betales ordinær leie, med unntak for loppemarkeder og salgsaktiviteter som inngår som en del av et arrangement direkte knyttet opp til organisasjonens hovedaktivitet. Gebyrer ved avbestilling i slike tilfeller er basert på priser for ordinær leie.

10.5.5
Leietaker i kategori A belastes, på lik linje med andre leietakere, gebyr ved avbestilling av lokaler etter nærmere bestemmelser i retningslinjer og priser for det enkelte anlegg. Om lokalet ikke benyttes etter intensjonene eller ikke er avbestilt, betales leie. Gebyr og leie baseres i slike tilfeller på priser for subsidiert leie.

10.5.6
Der leietaker er gitt status kategori A, er det ikke til hinder for at det i ordrebekreftelse/korttidskontrakt eller fremleiekontrakt for det enkelte anlegg kan knyttes plikter til utføring av vedlikehold, renhold og tilsyn.

10.6 Status kategori B

10.6.1
Lokale organisasjoner som etter søknad ikke er godkjent som stønadsberettiget (se pkt. 10.3) eller har under
50 % av medlemsmassen boende i Lørenskog, gis status kategori B.

10.6.2
Alle Lørenskog kommunes tjenester og virksomheter gis status kategori B og skal betale subsidiert leiepris i de lokaler og anlegg som bestemmelsene gjelder for.

10.6.3
Subsidiert leie (50 %) gis til bruk av anleggene til trening, øvelse, ordinær intern møtevirksomhet i organisasjonen, kamper, arrangement, konserter, fremføringer, cuper og lignende, samt arrangement hvor leietaker er teknisk arrangør for kretser, forbund, fylkes- og landsorganisasjoner og lignende (se unntak pkt. 10.6.4 og 10.6.5). Leien omfatter også utstyr som lokalet er utstyrt med for den ordinære bruk av lokalet, unntatt teknisk utstyr i kultursalene i Lørenskog hus, jf. retningslinjer og priser for utleie av Lørenskog hus.

10.6.4
I de tilfeller hvor lokale organisasjoner med status i kategori B er teknisk arrangør og ikke selv bærer de reelle utgiftene ved arrangementet, betales ordinær leie. Gebyrer ved avbestilling i slike tilfeller er basert på priser for ordinær leie.

10.6.5
I de tilfeller hvor lokale organisasjoner med status i kategori B bruker Kulturs lokaler til formål som ikke er knyttet direkte til organisasjonens hovedaktivitet (for eksempel salgsaktiviteter, fester/sosiale sammenkomster, kurs med avgift o.l.), betales ordinær leie, med unntak for loppemarkeder og salgsaktiviteter som inngår som en del av et arrangement direkte knyttet opp til organisasjonens hovedaktivitet. Gebyrer ved avbestilling i slike tilfeller er basert på priser for ordinær leie.

10.6.6
Leietaker i kategori B belastes, på lik linje med andre leietakere, gebyr ved avbestilling av lokaler etter nærmere bestemmelser i retningslinjer og priser for det enkelte anlegg. Om lokalet ikke benyttes etter intensjonene eller ikke er avbestilt, betales leie. Gebyr og leie baseres i slike tilfeller på priser for subsidiert leie.

10.6.7
Der leietaker er gitt status kategori B er det ikke til hinder for at det i ordrebekreftelse/korttidskontrakt eller fremleiekontrakt for det enkelte anlegg kan knyttes plikter til utføring av vedlikehold, renhold og tilsyn.

10.7 Status kategori C

Alle andre leietakere som ikke har søkt eller etter søknad ikke faller inn under bestemmelsene for status kategori A eller B, betaler ordinær leie.

10.8 Ordrebekreftelse

Leiebetingelsene skal reguleres i en ordrebekreftelse til leietaker som utstedes samme dag som leieforholdet inngås – en bekreftelse som også inneholder tidsangivelse for avbestilling.

 

Sist oppdatert: 15.06.2016

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen