Ekstraordinær tilskuddsordning – tilskudd til folkehelsetiltak

Det er for 2017 vedtatt ekstraordinær tilskuddsordning for støtte til folkehelsetiltak i Lørenskog kommune.

Tilskuddet kan gis som:

 • Støtte til lag og organisasjoner som bidrar med tiltak for å tilrettelegge for at ungdom fortsetter med idrett, kultur og frivillige aktiviteter.
 • Støtte til lag og organisasjoner som bidrar med tiltak som vil inkludere flere brukergrupper i sine aktiviteter (f.eks. innvandrere/flyktninger og mennesker med nedsatt funksjonsevne).
 • Støtte til folkehelsetiltak i kommunal regi som ikke omfattes av egne driftsbudsjett.

Søknadene behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget. Søknadsfrist er snarest, og senest 15. oktober 2017.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 67 93 44 53 eller ingsme@lorenskog.kommune.no

Retningslinjer for ekstraordinær støtteordning - tilskudd til folkehelsetiltak

 1. For å komme i betraktning brukes eget søknadsskjema.
 2. Søknaden skal inneholde budsjett, samt en utfyllende beskrivelse av tiltaket som inkluderer hvordan tiltaket vil fremme folkehelse, ønsket effekt med tiltaket, hvem man ønsker å nå og hvordan.
 3. Det er ingen restriksjoner for type tiltak det kan søkes støtte til. Støtten kan gis til enkelttiltak (konferanser, seminarer, samlinger e.l.) eller tiltak som går over lengre tid (opprettelse av nye lag med faste treninger/øvelser, nye sosiale møtepunkter e.l.). Det kan også søkes støtte til utbedring av fysisk miljø, publikasjoner/informasjonskampanjer, tilrettelegging og alle andre tiltak som fremmer god folkehelse i Lørenskog kommune.
 4. Tiltakene skal være lavterskelorientert.
 5. Det oppfordres til brukermedvirkning, dvs. at representanter fra målgruppen er med i planlegging av tiltakene, og/eller at de inviteres til å komme med innspill/evaluere tiltaket.
 6. Det legges særlig vekt på tiltak som rettes mot barn og unge, prioriterte grupper og til grupperinger som lett faller utenfor organiserte tiltak eller sosiale arenaer.
 7. Tilskuddet utbetales så snart søknaden er godkjent og vedtak fattet.
 8. Tiltakene settes i gang i løpet av 2017/2018. Det innleveres rapport med regnskap senest fire uker etter at tiltaket er avsluttet – og aller senest 30. november 2018, og tilskuddet avregnes ut fra innlevert regnskap. Dersom det er et vesentlig underforbruk i gjennomføringen sammenlignet med innlevert budsjett i søknaden, skal søker betale tilbake ubenyttede midler. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket, hvordan det ble gjennomført og om ønsket/planlagt effekt ble oppnådd. Det benyttes elektronisk rapporteringsskjema.

Sist oppdatert: 11.09.2017

 
BØKER
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Kultur
Postboks 304
1471 Lørenskog

Åpningstider
Mandag–fredag
kl. 09.00–15.00

Kontaktinformasjon »

Telefon: 67 93 40 00

Ansv. red.:
Nina Kongtorp

Web-red.:
Siri Adorsen

Design:
Blanke Ark

Webutvikler:
Øivind R. Nilsen