Retningslinjer gjeldende fra 1.1.2000

 1. Formål
  Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av normalt minst 2-3 års varighet.
 2. Funksjonshemming
  Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.
 3. Ledsager
  Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.
 4. Ledsagerbevis
  Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.
 5. Søknad
  Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges et passfoto og uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.
 6. Varighet
  Fornyelse/vurdering av beviset foretas hvert 4. år, gyldighetsdato fremgår av beviset.
 7. Gyldighet
  Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet er slått opp.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2.ledd påklages til det kommunale klageorgan.

Sist oppdatert: 23.03.2017

 
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Lørenskog hus, 6. etasje, Festplassen 1

Postadresse:
Lørenskog kommune
Lørenskog frivilligsentral
Postboks 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 44 44

Sideansvarlig:
Mildrid Solholm